ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

2017-01-30

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

NEWS

- แนวปฏิบัติการถวายพระเกียรติยศและความอาลัยในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

- เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 88 และ 89)

- องค์การเภสัชกรรม ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560

- นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

- ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

- ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 13

- ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) ปีการศึกษา 2559

- แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา2559

- ปัจฉิมนิเทศ น.ศ.ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั่งที่ 12

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua