นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมของ กระจายอยู่ทั่วประเทศ วันนี้ขอแนะนำหนึ่งในแหล่งฝึกของ คณะ “โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี”

ในผลัดที่ 1 มีพี่นักศึกษาปีที่ 6 ก้าวออกจากห้องเรียนเดินเข้าสู่การฝึกปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ 3 คน ช่วงสัปดาห์แรกเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์สูง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสาร นักศึกษาจึงต้องฟังและทำความเข้าใจผู้ป่วยและญาติด้วยความตั้งใจ
นักศึกษาที่ฝึกที่โรงพยาบาลนี้ ในผลัดแรก ได้แก่

  • นศภ. พัฒนชัย แซ่ชื้อ – ฝึกการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน โรคติดเชื้อ ซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic) และเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic) ในยาต้านจุลชีพ เช่น sepsis unknow source (H/C = 1. E.coli 2. E. cloacae) sepsis source from Aeromonas caviae invasive hepatobiliary infection
  • นศภ. วิชิตา หมายดี – ฝึกการบริบาลเภสัชกรรมในศูนย์ข้อมูลยาและอาการไม่พึงประสงค์จากยา (DIS/ADR) นักศึกษาต้องสัมภาษณ์ผู้ป่วยและทบทวนการใช้ยาให้คล่อง
  • นศภ. นิลวรรณ เจริญโชคสถาพร – ฝึกการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายได้รับสูตรยาและมีการบริหารยาที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นการเตรียมยาให้ผู้ป่วยต้องใช้เทคนิคที่ถูกต้อง รวมถึงนักศึกษาจะได้ฝึกดูแลผู้ป่วยที่ต้องเผชิญกับปัญหาสภาวะจิตใจและอารมณ์ จากความเครียด ความกลัว ความวิตกกังวลจากโรค

การฝึกงานด้านเภสัชกรรมแม้จะมีความหลากหลาย แตกต่างกันในแต่ละวิชา แต่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือ ความรู้ ทักษะ และความตั้งใจในการดูแลผู้ป่วยนั่นเอง

Views: 50
Scroll to Top