About_TH

DSC_0009a

เกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2536 ดำเนินการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศที่ยังขาดเภสัชกร บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์จะเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้และใฝ่ศึกษาด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องยาในทุกด้าน ได้แก่ การผลิตยา การจ่ายยา ติดตามและแนะนำการใช้ยา การบริหารและการจ่ายยา เป็นต้น สามารถให้บริการแก่สังคมในสายวิชาชีพเภสัชกรรม และการสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลทางด้านสุขภาพ และอนามัยต่อชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดมั่นในจรรยาแห่งวิชาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ และเจตคติที่ดีต่อสังคม 

เดิมหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี โดยการศึกษาช่วง 4 ปีแรกจะเป็นรายวิชาจำเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ ส่วนปีที่ 5 จะเป็นกลุ่มวิชาเลือกในสาขาวิชาต่างๆ 3 สาขา คือ สาขาเภสัชผลิตภัณฑ์ สาขาชีวเภสัชศาสตร์ และสาขาเภสัชกรรมบริหาร ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกสาขาใดสาขาหนึ่งได้ตามความถนัดอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา 

ต่อมาในปีการศึกษา 2552 คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร 6 ปี คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) และเปิดสอนในระดับปริญญาโทอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.) สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 

ในปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ใช้เวลาในการศึกษา 6 ปี  โดยในชั้นปีที่ 5 จะแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ และสายบริบาลทางเภสัชกรรม  ส่วนในระดับปริญญาโทมี 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม ดังคำกล่าวที่ว่ารอบรู้เรื่องยา เปี่ยมค่าคุณธรรม น้อมนำสู่สังคม 
  

วิสัยทัศน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะเพื่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล มุ่งสร้างงานวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและแวดวงวิชาชีพ เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ของคณาจารย์ รวมทั้งบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  

พันธกิจ 

 • ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม 
 • ผลิตงานวิจัย แต่งตำราและงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ 
 • พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์กร 
 • สร้างโอกาสให้พึ่งตนเองได้ในด้านวิชาการ 
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 • เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ของคณาจารย์ เป็นการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู 
    

วัตถุประสงค์ 

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะในวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 • สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยการทำงานวิจัย และแต่งตำรา 
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์กร 
 • ให้บริการด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมหรือชุมชน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการแก่คณะ 
 • ทำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 • เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ของบุคลากร เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความรักเมตตาต่อศิษย์ และตระหนักในภาระหน้าที่ครู 

อัตลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์

ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ คือขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู 
อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

ปณิธานคณะเภสัชศาสตร์

รอบรู้เรื่องยา เปี่ยมค่าคุณธรรม น้อมนำสู่สังคม

Scroll to Top