ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

นักศึกษาและอาจารย์ นำเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

2018-08-19 06:00:21

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 นศภ.ธนเดช แก้วสมบูรณ์ และนศภ.ธนวรรณ เกิดมาลี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา จุติวิบูลย์สุข อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยเนื่องในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

NEWS

- กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายใหม่)

- กำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

- ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปีพ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

- ปฎิทินกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบความรู้ ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)

- โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Seminar for Pharmaceutical Industry X” (12 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)

- การประชุมวิชาการ เรื่อง โรคที่พบบ่อยในร้านยา (5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

- ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

- ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua