ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

2018-11-01 04:09:19

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม (2-214) อาคารเรียนรวม ที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อคณาจารย์และบุคลาการในคณะตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ท่านบริหารงานในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

NEWS

- มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

- (ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์-คลิป ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 99)

- ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2561-2563

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (คณะเภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2561

- กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายใหม่)

- กำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

- ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปีพ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua