ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. เข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29

2019-01-15 01:20:17

เมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 "สิงขรนคราเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

NEWS

- กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2561

- ขอเชิญชวนศิษย์เก่าเภสัช มฉก. และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า

- มูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์

- คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

- (ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์-คลิป ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 99)

- ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2561-2563

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

- โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (คณะเภสัชศาสตร์) พ.ศ. 2561

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua