ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24

2018-04-04 10:47:55

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 24 (ชั้นปีที่ 2) ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน

NEWS

- ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

- ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

- ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

- ทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

- การประชุมวิชาการ Bangkok Pharmacy Exhibition: BPE-2018 (ุ6 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ จำนวน 5 อัตรา

- นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

- นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

- แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)

- สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "บันไดสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)"

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua