ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560

2017-11-28

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่แสดงถึง "การให้" และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างของ "สังคมแห่งการให้"

NEWS

- พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2560

- กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2561

- ขอเชิญชวนชาว HCU ร่วมกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560

- บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกรในตำแหน่ง regulatory affair

- การประชุมวิชาการผ่านระบบการประชุมทางไกล เรื่อง "เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน" (5.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง)

- งานประชุมวิชาการ Life Sciences & Bio Investment Asia 2017

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

- แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

- กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้รายใหม่)

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua