นศภ. ปี 6 ฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ. สระแก้ว

      วันนี้มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรม นศภ. ปี 6 โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ. สระแก้ว
      เป็นโรงพยาบาลที่ห่างจากชายแดนไทยเพียง 5 กิโลเมตร มีความหลากหลายเชิงประชากรค่อนข้างสูง สุดสัปดาห์ยังสอบปลายภาค วันจันทร์ต้องปฏิบัติงาน เหมือนภาวะเร่งเติบโตมากๆ ผลัดที่ 1 มี นศภ.ฝึกที่ รพ.อรัญฯ ถึง 8 คนเลยทีเดียว

  • การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก นศภ.อังกูร ฤทธิ์คัมภีร์ นศภ. พลอยไพลิน เพ็ชรภิโรม
  • การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
    • อายุรกรรมหญิง นศภ.ธันยา จงสวัสดิ์สถาพร นศภ.มัญชุสา คล้ายนาค
    • อายุรกรรมชาย นศภ.ณัฐภาส เบาสูงเนิน นศภ.ธีรเมธ พระเทพ
    • การฝึกระบบยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย นศภ.พีรพร รัตนะ นศภ. มณีรัตน์ จันทร์เสี้ยวรัศมี

      ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ป่วยในกลุ่ม NCDs หรือ non-communicable diseases ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ ไตวายเรื้อรัง หัวใจวายเรื้อรัง ฯลฯ ความเข้าใจผู้ป่วย empathy การปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสิ่งแวดล้อม สำคัญมากๆ

Views: 75
Scroll to Top