โครงการอบรมคณาจารย์เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดการอบรมคณาจารย์เรื่อง เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (ภาคเช้า) และ การสร้างและตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ (ภาคบ่าย) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกแบบข้อสอบและการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังมากยิ่งขึ้น

คณะเภสัชศาตร์ขอขอบพระคุณวิทยากรมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรบรรยาย

Views: 34
Scroll to Top