ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

สำนักงานเลขานุการและบุคลากรสายสนับสนุน

  • สำนักงานเลขานุการ


นางสาวพนารัตน์  ยอดอินทร์
เลขานุการ


นางสาวธาริณี  ตันตระกูล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวรุจิรัตน์  สะสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอุบลวรรณ  ผสมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 
  • บุคลากรสายสนับสนุน


นายบุญแรม  อักษรแป้น
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม


นางสาวปิยะฉัตร  พึ่งคง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม


นางสาวจารนัย  ถาวร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม


นางสาวมยุรี  จานแสน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาเภสัชเคมี


นางสาววิไลพรรณ  ลีปรีชานนท์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาเภสัชเคมี

นายชัยวิชิต  รัตนมะณี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาเภสัชเคมี

นางสาวนภัสนันท์  นราสินวิวัฒน์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาเภสัชเวท

นางสาวจันทร์ฉาย  นิลดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

 

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua