ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม


ผศ.ดร.นิตยาวรรณ  กุลณาวรรณ


ผศ.ศิรประภา  ทับทิม


อ.ธีรวุฒิ  พงศ์เศรษฐไพศาล


อ.อธิรัตน์  อำนวยผล


อ.รุ้งนภา  เต็งไตรสรณ์


อ.พศิน  หัสดำ


อ.ขัตติยะ  มั่งคั่ง


อ.อมรเทพ  ไวยพาลา

ดร.ณัฐนันท์  โล่สุวรรณรักษ์


ผศ.นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล
(ลาศึกษาต่อ)


อ.กัญญาพร  คำเหล็ก
(ลาศึกษาต่อ)

อ.วิชชุตา  เพชรชู
 


อ.สุวดี  สุปรียสกนธ์
(ลาศึกษาต่อ)


อ.วัลย์ลดา  แสงวิไลสาธร
 


อ.จตุรัส  พูลมงคล
 


ดร.สราวุฒิ  โพธิ์ศรี


อ.นลินพร  ประเสริฐโสภา

ดร.บุณฑรี  ศิริวาริน


อ.ภัทรานันท์  เตรียมสติ
 


อ.ปิยวัฒน์  ชัยวิชาชาญ
(ลาศึกษาต่อ)

อ.ปพิชญา  บัณฑิตฤทธิเดช
(ลาศึกษาต่อ)


อ.วรพงษ์  สังสะนะ
(ลาศึกษาต่อ)


อ.วัจน์สิทธิ์  ชัยปฏิวัติ
(ลาศึกษาต่อ)


อ.มณฑิรา  ดวงเนตร
 


อ.อรอนงค์  อินทเนตร์

   
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua