ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง  เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ของบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศดังนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua