ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua