ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ปิดการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ได้กระจายไปในหลายพื้นที่ และตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเป็นการดำเนินการตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงขอประกาศดังนี้

  • เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 เป็นวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  • ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work form home) ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อลดการเดินทางและสัมผัสเชื้อ
  • รายละเอียดอื่นๆ ดังเอกสารแนบ

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua