ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2561-2563

ด้วยเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ ภายใต้มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ทุกสถาบัน และเภสัชกรทั่วไป ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ปี 2561-2563

โดยผู้สนใจต้องส่งโครงการวิจัยตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua