ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คลังความรู้ ปีการศึกษา 2561

โครงการจัดการความรู้ "การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม"

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • คณะกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
  • คณะกรรมการจัดการความรู้

หลักการและเหตุผล

ตามที่สภาเภสัชกรรมได้กำหนดให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่จบการศึกษา ต้องสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ โดยที่ผ่านมาการสอบขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรซึ่งรวมถึงการผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรในชั้นปีที่ 6 และต่อมาสภาเภสัชกรรมได้ออกประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 17/2556 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556  กำหนดให้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดความรู้ ความสามารถและทักษะ 2 ครั้ง กล่าวคือจะมีการสอบวัดความรู้ ความสามารถครั้งที่ 1 หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 และครั้งที่ 2 หลังสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6  โดยจะเริ่มใช้กับผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  เป็นต้นไป ทั้งนี้นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จะไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับในภาคฤดูร้อน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกงานในโรงพยาบาลและร้านยา รวม 2 ผลัด คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเท่ากับ 400 ชั่วโมง และกลับมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในชั้นปีที่ 5 โดยช่วงเวลาของการจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพของสภาเภสัชกรรมครั้งที่ 1 จะอยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 5 และการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2  จะเกิดขึ้นภายหลังนักศึกษากลับจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในลักษณะ clerkship  ต่อเนื่องจำนวน 7 ผลัด รวมระยะเวลาประมาณ 10  เดือน ตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของการศึกษาชั้นปีที่ 5  ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเวลาประมาณกลางภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 6 ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์สำหรับการสอบวัดความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพของสภาเภสัชกรรมทั้ง 2 ระดับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

การวางแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ เจ้าหนาที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น
 

 สรุปและประเมินผลโครงการ (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua