ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คลังความรู้ ปีการศึกษา 2560

โครงการจัดการความรู้ "การเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเข้าสู่การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์"

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา  ทับทิม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี จะมีความสอดคล้องหรือเป็นไปตามสมรรถนะทางวิชาชีพที่สภาเภสัชกรรมกำหนดทั้งในส่วนการเรียนการสอนด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  นอกจากนี้นักศึกษายังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต สังคม อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตนั้น การเรียนในชั้นปีที่ 1  ของนักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรายวิชาที่เป็นวิชาชีพเพียง 1  รายวิชา จะเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาชีพเพิ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 2  และจะได้เรียนรายวิชาในหมวดวิชาชีพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  ของชั้นปีที่ 3  เป็นต้นไป  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนในแต่ละด้าน ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และระบบประกันคุณภาพการศึกษา น่าจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เริ่มต้นการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย มีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนในรายวิชาแต่ละด้านได้ดียิ่งขึ้นและได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคต นอกจากนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการน่าจะมีส่วนช่วยสานสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์

การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเข้าสู่การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1  (รหัส 59) อยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2  (รหัส 58)  ที่ได้เข้าร่วมโครงการในฐานะพี่เลี้ยงได้เล็งเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและได้ขอให้ทางคณะฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ด้วย เนื่องจากนักศึกษาในรหัส 58 ยังไม่เคยได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากเป็นโครงการใหม่ของทางคณะฯ    จากผลการตอบรับที่ดีในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจัดการความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เพื่อเข้าสู่การเรียนในคณะเภสัชศาสตร์”  เพื่อวางแนวปฏิบัติแก่กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ คณาจารย์ในแต่ละกลุ่มวิชา / เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชา / คณะกรรมการนักศึกษา  ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการผลิตบัณฑิต
 

 สรุปและประเมินผลโครงการ (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua