ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คลังความรู้ ปีการศึกษา 2559

แนวทางการบูรณาการความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) เข้ากับการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • อาจารย์นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกับองค์การอนามัยโลก ในการแปลและเรียบเรียงคู่มือ “WHO Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition”  ฉบับภาษาไทย  เพื่อนำมาใช้ในการบูรณาการในการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ   และทางศูนยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)  ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพโดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของผู้ป่วย   จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย  ในสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ขึ้นในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2558  และได้มีการจัดทำคู่มือผู้สอนเรื่อง “ความปลอดภัยของผู้ป่วย  และการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  สำหรับสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์”  เพื่อให้สามารถนำมาขับเคลื่อนการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ดังนั้น  คณะทำงานจึงมีความคิดริเริ่มการนำหลักการเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน  ในรายวิชา PP5151  บูรณาการการบริบาลทางเภสัชกรรม  เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีแนวคิดเพื่อนำไปปฏิบัติในการฝึกงานวิชาชีพต่อไปได​้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีแนวทางการบูรณาการความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Safety) เข้ากับการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแนวทางเดียวกัน
  • เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทราบถึงความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้ยา พร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขเชิงระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วย
     

 คู่มือผู้สอน Patient Safety and Rational Drug Use (คลิก)

 สรุปและประเมินผลโครงการ (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua