ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คลังความรู้ ปีการศึกษา 2558

โครงการจัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบโครงการ

  • อาจารย์ ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาลินี  อัศวเหม

หลักการและเหตุผล

  • เพื่อรักษาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และกลไกการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
  • เพื่อนำระบบบริหารจัดการ และกลไกการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย นำไปสู่การปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • จัดอบรมนักศึกษา รหัส 57 ที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นที่เรียบร้อย ในโครงการปีต่อไปจึงต้องการรักษาระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้คงอยู่ และอบรมนักศึกษา รหัส 57 ที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถรักษาระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยให้ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ทราบถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีแนวปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ในแนวทางเดียวกัน
     

 สรุปและประเมินผลโครงการ (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua