ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

คลังความรู้ ปีการศึกษา 2557

  • การประชุมวิชาการด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 17 Meet the Experts Pharmacist 2014 สำหรับเภสัชกรยุคใหม่
  • โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
  • โครงการอบรมมาตรฐานสากล ISO-IEC 17025 สาหรับห้องปฏิบัติการทดสอบ
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua