ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

2022-06-15 11:43:56

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้อง 2-316 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น....

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ

2021-11-29 04:04:36

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.30 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ และอ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ...

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

2021-07-06 10:15:11

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง 2-113 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น....

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

2021-07-06 10:07:18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรรมสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต ผศ.เพ็ญพรรณ อัศวกุล

2020-06-29 05:01:47

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้ศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ อัศวกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น....

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-04 01:41:36

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น....

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานตรุษจีน มฉก. ประจำปี 2563

2020-02-03 03:39:08

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานตรุษจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน "ตรุษจีนนี้ที่ ม.หัวเฉียว 2020" ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น....

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

2020-01-08 03:44:44

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารชิน โสภณพนิช และบริเวณสวนสุขภาพ มฉก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยและปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นคุณค่าของความเป็นไทย...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

2020-01-08 03:09:11

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ ลานโพธิ์ ด้านข้างหอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-03 03:53:28

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรรมสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

2020-01-08 03:13:57

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่เวลา 9.00-9.50 น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2)...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2020-01-08 03:14:20

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ (ประตู 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

2019-05-27 10:05:11

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2...

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2020-02-04 01:35:55

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 16.00-18.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 25

2019-04-02 10:33:08

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 25 (ชั้นปีที่ 2 รหัส 60) ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua