ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมนักศึกษา

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 24

2018-04-04 10:47:55

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 24 (ชั้นปีที่ 2) ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน...

กิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

2018-03-30 10:07:45

มื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "How to Survive in Faculty Pharmacy" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การใช้ชีวิต รวมทั้งการค้นหาและวิธีแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีการจัดสรรเวลา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตในคณะและรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและมีความสุข...

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

2018-03-27 03:04:19

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความสามัคคี และชื่อเสียงของสถาบัน...

พิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-03-20 01:12:07

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-18.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 22)...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE)

2018-03-05

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-221 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น....

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

2018-03-05

เมื่อที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 7.30-8.00 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งญาติของบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก...

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-03-05

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่...

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

2018-03-05

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผศ.ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานกรรมการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน...

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 10

2018-03-05

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ "ค่ายหมอยาอาสา" ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา...

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23

2018-03-05

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 23 ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน...

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2018-03-05

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua