ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2562

2020-01-29 12:49:02

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม "Patient Counselling Event (PCE) ครั้งที่ 8" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น....

คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. เข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30

2020-01-14 03:49:56

เมื่อวันที่ 3-6 มกราคม 2563 ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 "มรกตไอยราเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...

กิจกรรมตอบปัญหาทางเภสัชศาสตร์ "Drug Infinity ครั้งที่ 4"

2019-11-11 03:46:35

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการตอบปัญหาทางเภสัชศาสตร์ "Drug Infinity ครั้งที่ 4" ณ ห้อง 2-220 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 15.30-18.00 น....

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

2019-11-11 03:39:14

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน...

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 12

2019-06-04 02:03:03

เมื่อวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 12" ขึ้น ณ โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี...

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 21

2019-05-14 03:50:14

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความสามัคคี และชื่อเสียงของสถาบัน...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2561

2020-01-21 10:24:09

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง 2-220 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น....

กิจกรรม "สองบางสัมพันธ์" ครั้งที่ 2

2019-02-12 04:18:46

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 คณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กิจกรรม "สองบางสัมพันธ์" ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ตลาดบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ...

งานกีฬาสานสัมพันธ์ "เขียวมะกอกเกมส์" ปีการศึกษา 2561

2019-02-12 04:10:00

เมื่อวันที่ 20-25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์ "เขียวมะกอกเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี รวมทั้งบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์...

คณะเภสัชศาสตร์ มฉก. เข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29

2019-01-15 01:20:17

เมื่อวันที่ 2-5 มกราคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 "สิงขรนคราเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการรวมตัวของนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ...

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2019-06-05 11:52:25

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน...

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 (รอบ admission)

2018-11-01 11:06:33

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 61 (รอบ admission) ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 4-210 อาคารโภชนาการ ชั้น 2 และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีวเภสัช (4-201) อาคารโภชนาการ ชั้น 2...

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

2018-11-01 11:08:04

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น. เพื่อต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ...

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 11

2018-11-01 11:08:25

เมื่อวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ "ค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 11" ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบึงนาจาน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน...

กิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

2019-06-05 11:53:25

เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "How to Survive in Faculty Pharmacy" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน การใช้ชีวิต รวมทั้งการค้นหาและวิธีแก้ไขปัญหา เรียนรู้วิธีการจัดสรรเวลา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนและใช้ชีวิตในคณะและรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นและมีความสุข...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua