ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2017-10-18

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์...

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-10-18

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งมีคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกๆ ชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม”

2017-08-28

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียนชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของเภสัชกร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากเภสัชกรทั้งในสายงานเภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชนเป็นจำนวนมาก...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX"

2017-10-19

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX" ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2017-08-29

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร...

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลประหยัดพลังงาน (smart office) 2017

2017-08-29

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2/2559 โดยรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทรางวัลประหยัดพลังงาน (smart office)...

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

2017-08-07

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี...

งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560

2017-07-06

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยคณาจารย์ เภสัชกร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ยา มฉก. ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย... ปรึกษาเภสัชกร" เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์ยา มฉก....

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

2017-07-05

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผศ.ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานกรรมการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน...

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 10

2017-07-05

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ "ค่ายหมอยาอาสา" ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา...

ประเพณีวันสงกรานต์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560

2017-06-05

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรท่านคณบดีและคณาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้อง 2-210/4 อาคารเรียน ชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของไทย อันจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ตลอดไป...

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23

2017-06-05

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 23 ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน...

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2017-06-02

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น...

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

2017-06-02

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี...

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2017-06-02

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานต้นโพธิ์ทรงปลูก โดยได้ร่วมกันจุดเทียนและร้องเพลง "ต้นไม้ของพ่อ" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua