ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาโท (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)

รหัสและชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย):       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
(ภาษาอังกฤษ):    Master of Science Program in Cosmetic Sciences

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):       วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Science (Cosmetic Sciences)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    M.Sc. (Cosmetic Sciences)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36  หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

1.  รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

2.  ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

3.  การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย

4.  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

5.  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การดำเนินการหลักสูตร

1.  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา  08.00 - 17.00 น. นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน กพ.รับรอง
  • มีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  • กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อ 1 และ 2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์
  • มีสุขภาพแข็งแรงและผ่านการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

3.  การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา

การคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษายึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1  การสอบข้อเขียน

  • ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • ภาษาอังกฤษ
    ผู้สมัครสามารถนำผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOFEL  IELTS  โดย TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ ผ่านการสอบ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 500 คะแนน หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

3.2  การสอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก
 

 รายละเอียดของหลักสูตร วท.ม. 2556 (คลิก)

slot dana slot gacor slot online slot via dana slot deposit dana situs slot dana admin jarwo
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua