ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

การเสริมแมกนีเซียม

ผู้เขียนบทความ:
 
ภญ.ดร.อรนิภา  วงศ์สีลโชติ
ภญ.วิชญาภา  จงพล
วันที่ได้รับการรับรอง: 23 กันยายน 2559
วันที่หมดอายุ: 22 กันยายน 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 2.5 หน่วยกิต

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua