ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

อัตลักษณ์คณะเภสัชศาสตร์

ยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ คือ "ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู"
อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua