ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ปรัชญา
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม ดังคำกล่าวที่ว่า “รอบรู้เรื่องยา เปี่ยมค่าคุณธรรม น้อมนำสู่สังคม”

 

วิสัยทัศน์
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะเพื่อสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล มุ่งสร้างงานวิชาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและแวดวงวิชาชีพ เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ของคณาจารย์ รวมทั้งบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
 • ผลิตงานวิจัย แต่งตำราและงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
 • พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์กร
 • สร้างโอกาสให้พึ่งตนเองได้ในด้านวิชาการ
 • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ของคณาจารย์ เป็นการสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู
   

วัตถุประสงค์

 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และทักษะในวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยการทำงานวิจัย และแต่งตำรา
 • สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์กร
 • ให้บริการด้านวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมหรือชุมชน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการแก่คณะ
 • ทำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • เสริมสร้างคุณภาพและประสบการณ์ของบุคลากร เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูที่มีความรักเมตตาต่อศิษย์ และตระหนักในภาระหน้าที่ครู
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua