ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. คณะกรรมการวิจัยและตำรา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ โดยอาจารย์ บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ รูปแบบโครงการเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้มีผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 10 ท่าน เนื้อหาโครงการเป็นการนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนตัวอย่างโครงการวิจัยและกรอบโจทย์วิจัยที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับการบริการสุขภาพเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจและมีประเด็นซักถามในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และงานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนจะปิดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. โดยประมาณ

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
ผศ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข

 กำหนดการโครงการ (คลิก)
 สไลด์ประกอบการบรรยาย (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua