ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ประธานกรรมการ และคณะ ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) พ.ศ. 2564 ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และทันสมัย สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ

ขอบคุณภาพจาก
อ.ดร.วิรัตน์  ทองรอด

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua