ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง A-408 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2 (HCU 2) มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต (คณบดี) และแนะนำคณาจารย์ประจำคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา ทับทิม (รองคณบดี) นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์ (รองคณบดี) จากนั้นนักศึกษาจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะกำหนดให้  และช่วงท้ายสุดเป็นกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua