ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (lab safety) ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ห้องปฏิบัติการปลอดภัย (lab safety) ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 2  ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. โดยคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ และเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้น รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการทำปฏิบัติการอย่างปลอดภัย

ขอบคุณภาพจาก
อ.พรปวีณ์  โพนสิม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua