ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ มอ. ถ่ายทอดระบบจัดการการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-12:00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดยอาจารย์ ดร.วิรัตน์  ทองรอด  ประธานคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  พุทธรักษ์ คุณอารีย์  หมัดสมัน และคุณภาณุชญา  มณีวรรณ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบจัดการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานด้านเอกสาร ลดข้อผิดพลาดด้านข้อมูล เวลา การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่จัดการประชุมและผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม อีกทั้งเป็นระบบที่สามารถส่งข้อมูลการจัดงานประชุมไปยังศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ของสภาเภสัชกรรมได้โดยตรง

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua