ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม”

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560  หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์  ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ณ ห้องบรรยาย 2-114  อาคารเรียนชั้น 1  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของเภสัชกร ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากเภสัชกรทั้งในสายงานเภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรชุมชนเป็นจำนวนมาก

งานประชุมนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร คือ ภก.นิรันดร์ จ่างคง  เภสัชกรประจำแผนกบริการวิชาการเภสัชกรรมและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชบุรี  ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาต้านจุลชีพ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ขอบคุณภาพจาก
อ.นิตย์ธิดา  ภัทรธีรกุล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua