ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560  คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  การเยี่ยมชมในครั้งนี้ คุณกชกร เอี่ยมวิมังสา ผู้ประสานงานงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและแนะนำองค์กรในภาพรวม  จากนั้นชมนิทรรศการตัวอย่างงานวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการวิจัย 3 แห่ง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการการวิจัยของหน่วยวิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสุขภาพ ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางนาโนเทคโนโลยี และห้องปฏิบัติการการวิจัยหน่วยบริการวิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง  ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  ในการนี้ได้ทำการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ขอขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
ผศ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua