ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปีการศึกษา 2559

งานวิจัยตีพิมพ์ (Publications)

 • ณัฐพร นันทจิระพงศ์, วิรัตน์ ทองรอด, ทรงธรรม ประวัติโยธิน. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบบนระบบปฏิบัติการ iOS. วารสารวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ. 2559;3(1):206-16.
 • Chaiyasut C, Sivamaruthi BS, Pengkumsri N, Keapai W, Kesika P, Saelee M, et al. Germinated Thai black rice extract protects experimental diabetic rats from oxidative stress and other diabetes-related consequences. Pharmaceuticals (Basel). 2017;10(1):3.
 • Pengkumsri N, Sivamaruthi BS, Sirilun S, Suwannalert P, Rodboon T, Prasitpuriprecha C, et al. Dietary supplementation of Thai black rice bran extract and yeast beta-glucan protects the dextran sodium sulphate mediated colitis induced rat. RSC Adv. 2017;7(1):396-402.
 • Chaiyasut C, Pengkumsri N, Sirilun S, Peerajan S, Khongtan S, Sivamaruthi BS. Assessment of changes in the content of anthocyanins, phenolic acids, and antioxidant property of Saccharomyces cerevisiae mediated fermented black rice bran. AMB Expr. 2017;7(1):114.
 • Chaiyasut C, Sivamaruthi BS, Pengkumsri N, Saelee M, Kesika P, Sirilun S, et al. Optimization of conditions to achieve high content of gamma amino butyric acid in germinated black rice, and changes in bioactivities. Food Sci Technol. 2017.
 • Maicheen C, Phosrithong N, Ungwitayatorn J. Biological activity evaluation and molecular docking study of chromone derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitors. Med Chem Res. 2017;26(3):662-71.
   

​​งานวิจัยนำเสนอ (Presentations)

 • Yanaso S, Tongpan N, Pratuangdejkul J, Kitphati W, Sripha K. Synthesis and biological evaluation of 3-triazolyl-coumarin derivatives as acetylcholinesterase and beta-amyloid aggregation inhibitors. Presented at: Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017); 2017 Feb 2-3; Bangkok, Thailand.
 • Sak-Aiem C, Janwitayanuchit W, Thongyoo P. DPPH free radical scavenging activity of cinnamic acid derivatives. Presented at: 8th Academic Meeting, National and International Conference "Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary"; 2017 Mar 16; Bangkok, Thailand. 
 • Tongrod W. The survey on the use of social media by Thai community pharmacists in Bangkok, Thailand.​ Presented at: 5th National and International Conference, Theme: Research to Serve Society; 2017 May 26; Samutprakarn, Thailand.
 • Pengkumsri N, Chaiyasut C, Kaewdoo K. Efficacy of Thai black rice to antioxidant enzyme, cytokines and colon system modification in animal model. Poster presented at: 5th National and International Conference, Theme: Research to Serve Society; 2017 May 26; Samutprakarn, Thailand.
 • นิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล, ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล, นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและประเมินผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางบ่อ. เอกสารที่นำเสนอในการประชุม: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: งานวิชาการรับใช้สังคม ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 26 พฤษภาคม 2560; สมุทรปราการ.
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua