ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

หนังสือและตำรา

สารประกอบฟีนอลในธรรมชาติ (Natural Phenolic Compounds)

ผู้เขียน: รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์
(ดำเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2563)

ตำราเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนทางเภสัชศาสตร์ในแขนงวิชาเภสัชเวท ประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบฟีนอลในธรรมชาติ ได้แก่ พืช สัตว์ และแร่ธาตุ บางชนิดได้จากการสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ตามโครงสร้างทางเคมีและชีวสังเคราะห์ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป

  • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua