ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์


 ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต
คณบดี

 
รศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์
รองคณบดี

 

 


ผศ.ศิรประภา ทับทิม
รองคณบดี

 

   
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua