ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์


 ผศ.ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 
รศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์
รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 

 


ผศ.ศิรประภา  ทับทิม
รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

 
รศ.สุมนา  วรรธนะภูติ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

(พ.ศ. 2536 - 2540)

 
รศ.ดร.จันทรา  ชัยพานิช
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

(พ.ศ. 2540 - 2559)


ผศ.ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

(พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua