ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต

Assistant Professor Wicharn Janwitayanuchit, Ph.D.


ประวัติการศึกษา

 • ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภ.ม. (เภสัชเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการทำงาน

 • 2535 - 2537  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2537 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 2554 - 2558  ผู้ช่วยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 2558 - 2559  รองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 2559 - ปัจจุบัน  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ / นำเสนอ

 • Janwitayanuchit W, Patarapanich C. Synthesis of 1-(2-propylpentanoyl)-2-pyrrolidinone as potential anticonvulsant agent. Thai J Pharm Sci. 1990;15(2):87-92.
 • Saison B, Patarapanich C, Janwitayanuchit W. Synthesis of monoureide analogues of valproic acid. Thai J Pharm Sci. 1992;16(2);145-50.
 • Akesiripong S, Rattanajamitr C, Janwitayanuchit W. Comparative bioavailability study of cephalexin monohydrate. Thai J Hosp Pharm. 1999;9(2):115-22.
 • Akesiripong S, Janwitayanuchit W, Rattanajamitr C, Juthong S. Comparative bioavailability study of drotaverine hydrochloride. HCU Journal. 1999;3(5):7-12.
 • Janwitayanuchit W, Suwanborirux K, Patarapanich C, Pummanggura S, Lipipun V, Vilaivan T. Synthesis of 1,2-di-O-dodecanoyl-3-O-beta-D-glucopyranosyl-sn-glycerol. Thai J Pharm Sci. 2002;26(Suppl.):41.
 • Suwanborirux K, Patarapanich C, Pummanggura S, Lipipun V, Vilaivan T, Janwitayanuchit W. Synthesis of D-glycoglycerolipids. Presented at: 28th Congress on Science and Technology of Thailand; 2002 Oct 24-26; Bangkok, Thailand.
 • Janwitayanuchit W, Suwanborirux K, Patarapanich C, Pummanggura S, Lipipun V, Vilaivan T. Synthesis and anti-herpes simplex viral activity of monoglycosyl diglycerides. Phytochemistry. 2003;64(7):1253-64.
 • Janwitayanuchit W, Lukkanatinaporn P. Development of HPTLC method for determination of brompheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride tablets. Int J Pharm Pharm Sci. 2014;6(6):106-9.
 • วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต, เพ็ญพรรณ อัศวกุล. การวิเคราะห์หาปริมาณเฟนิลเอฟรินไฮโดรคลอไรด์ และบรอมเฟนิรามีนมาลีเอตในยาเม็ดสูตรผสม โดยอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี. วารสาร มฉก.วิชาการ. 2558;18(36):81-98.
 • Semsri S, Anuchapreeda S, Janwitayanuchit W. Inhibitory effects of crude ethanolic leave extract from Moringa oleifera Lam. on Wilms’ tumor 1 protein expression in K562 leukemic cell line. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 2016;49(1):53-64.
 • สุวรรณา เสมศรี, จุฑารัตน์ ดวงจันทร์, นิโลบล เตาวโรดม, ปุณณภพ สาราญรื่น, รัศมีจันทร์ ศิริบุตระพันธ์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต. การตรวจคัดกรองฤทธิ์ของสารสกัดยาหม้อสมุนไพรต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง. เอกสารที่นำเสนอในการประชุม: การประชุมระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3; 28-29 พฤษภาคม 2558; มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ.
 • Pantub K, Wongtrakul P, Janwitayanuchit W. Preparation of salicylic acid loaded nanostructured lipid carriers using Box-Behnken design: Optimization, characterization and physicochemical stability. J Oleo Sci. 2017;66(12):1311-9.
 • Sak-Aiem C, Janwitayanuchit W, Thongyoo P. DPPH free radical scavenging activity of cinnamic acid derivatives. Presented at: 8th Academic Meeting, National and International Conference "Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary"; 2017 Mar 16; Bangkok, Thailand. 
 • อิสสริยา เอี่ยมสุวรรณ, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต, อรัญญา จุติวิบูลย์สุข, สุวรรณา เสมศรี, ณัฐริณี หอระตะ, ภูริต ธนะรังสฤษฏ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวันจากสมุนไพรไทย. โปสเตอร์ที่นำเสนอในการประชุม: โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "งานวิชาการรับใช้สังคม"; 22 มิถุนายน 2561; สมุทรปราการ.
   

หนังสือและตำรา

 • วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต. เคมีของยา: สรุปสาระสำคัญ. สมุทรปราการ: โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ; 2558.
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua