ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์

Associate Professor Ratana Indranupakorn, Dr.rer.nat.


ประวัติการศึกษา

 • ภ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ภ.ม. (เภสัชเวท) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Dr.rer.nat. (Phytochemistry), University of Wurzburg, Germany


ประวัติการทำงาน

 • 2527 - 2528  Medical Representative บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 • 2530 - 2532  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • 2537 - 2542  หัวหน้าส่วนวิจัยมาตรฐานสมุนไพร สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 
 • 2542 - 2543  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 • 2543 - 2545  หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 • 2545 - ปัจจุบัน  รองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ / นำเสนอ

 • Indranupakorn R, Sobharaksha P, Luangtana-anan M. Antioxidant activities of the soybean extracts obtained by classical extraction. IJPS. 2010;6(3):113-21.
 • Sobharaksha P, Indranupakorn R, Luangtana-anan M. Engineering of soybean extract powder: Identification, characterisation and stability evaluation. Adv Mater Res. 2011;194-196:507-10.
 • Sobharaksha P, Indranupakorn R, Luangtana-anan M. Determination of genistein and daidzein in soybeans under various extraction methods by developed high performance liquid chromatography. Thai J Hosp Pharm. 2011;21(1):48-58.
 • Wicheansin K, Indranupakorn R. Microencapsulation of cajuput oil by spray drying: Influence of wall systems on the oil retention and storage. Appl Mech Mater. 2012;117-119:1518-21.
 • Sobharaksha P, Indranupakorn R, Luangtana-anan M. Influence of diluents on physical properties of soybean extracted powder prepared by spray drying method. Adv Mater Res. 2012;506:529-32.
 • Ratcharin N, Wongtrakul P, Indranupakorn R. Preparation of Zingiber officinale extract loaded solid lipid nanoparticles. Adv Mater Res. 2012;506:389-92.
 • Uthumpa C, Indranupakorn R, Asasutjarit R. Development of nanoemulsion formulations of ginger extract. Adv Mater Res. 2013;684:12-5.
 • Sobharaksha P, Luangtana-anan M, Indranupakorn R. Comparison of antioxidant activities from selected beans. Poster presented at: 1st Asian Conference on Oleo Science (ACOS 2014); 2014 Sep 8; Royton Sapporo, Japan.
 • Luxsuwong D, Indranupakorn R, Wongtrakul P. Preparation of vesicles entrapped lycopene extract. J Oleo Sci. 2014;63(6):645-52.
 • Boonrat C, Indranupakorn R. Influence of extraction techniques and solvents on alpha-mangostin amounts from mangosteen (Garcinia mangostana L.) pericarp. Thai Bull Pharm Sci. 2015;10(2):1-11.
 • อัจฉราภรณ์ สิงห์หาญ, รัตนา อินทรานุปกรณ์. การพัฒนาตํารับไมโครอิมัลชันเพื่อช่วยเพิ่มความคงตัวของสารสกัดชาเขียว (Camellia sinesis). วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน. 2558;11(4):40-56.
 • Tangkittiwat P, Kreuafan S, Indranupakorn R, Asawahame C. Formulation and evaluation of ginger lozenges. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Sobharaksha P, Indranupakorn R, Manchan S. Biological activities and dermal penetration of liposome-containing Coprinus atramentraris extract. Poster presented at: The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2019 (PST 2019); 2019 Jun 18-19; Bangkok, Thailand.
 • Sobharaksha P, Indranupakorn R, Manchan S. Biological activities and dermal penetration of liposome-containing Coprinus atramentraris extract. Key Eng. Mater. 2019;819:124-9.
   

หนังสือและตำรา

 • รัตนา อินทรานุปกรณ์. การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.
 • รัตนา อินทรานุปกรณ์. สมุนไพรรักษาโรคระบบประสาทและจิตเวช. ใน: มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ศิรประภา ทับทิม, บรรณาธิการ. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคจิตประสาท. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2550. หน้า 173-86.
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua