ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา ทับทิม

Assistant Professor Siraprapa Tubtim, M.Pharm.


ประวัติการศึกษา

 • ภ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ภ.ม. (เภสัชวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการทำงาน

 • 2530 - 2532  เภสัชกรโรงพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 1 
 • 2535 - 2545  อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2545 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
   

หนังสือและตำรา

 • มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ศิรประภา ทับทิม, บรรณาธิการ. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2548.
 • ศิรประภา ทับทิม. สารก่อโรคระบบทางเดินหายใจ. ใน: มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ศิรประภา ทับทิม, บรรณาธิการ. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2549. หน้า 31-48.
 • ศิรประภา ทับทิม. ภาวะความดันเลือดสูงในปอดในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. ใน: มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ศิรประภา ทับทิม, บรรณาธิการ. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2549. หน้า 71-90.
 • ศิรประภา ทับทิม. โรคสมองเสื่อม. ใน: มัณฑนา ภาณุมาภรณ์, ศิรประภา ทับทิม, บรรณาธิการ. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคจิตประสาท. กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร; 2550. หน้า 97-120.
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua