ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวในการสอบและการขาดสอบในรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์

2023-03-05 06:04:51

สำหรับนักศึกษาที่ป่วยและ "ไม่สามารถเข้าสอบได้" ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในตารางสอบหรือวันนัดหมายการสอบนอกตาราง...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์

2022-10-23 09:50:23

เพื่อให้การเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ สอดคล้องตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข...

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5

2022-06-29 04:00:45

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะเภสัชศาสตร์ มีมติให้ปรับปฏิทินปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5...

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3-4 (เฉพาะรายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์)

2022-06-15 03:01:37

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะเภสัชศาสตร์ มีมติให้ปรับปฏิทินปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 (เฉพาะรายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์)...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2022-10-23 09:50:44

เพื่อให้การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

2021-01-29 03:48:41

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563

2021-01-29 03:38:41

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2563

2020-10-15 01:42:53

มหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบประจำภาคการศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 เฉพาะกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้...

กำหนดการการรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

2020-09-14 04:29:34

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ. 2563-2564...

รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-17 11:22:24

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562...

แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

2019-08-15 02:37:51

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563...

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายใหม่)

2022-05-14 01:14:19

แผนกทุนและบริการนักศึกษา ได้กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่...

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 6/2562 (MCQ)

2019-06-04 02:26:20

...

กำหนดวันสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

2022-04-09 11:03:10

...

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2562

2023-03-05 06:19:43

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2562...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua