ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

2021-01-29 03:48:41

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563...

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563

2021-01-29 03:38:41

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประกาศของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2563

2020-10-15 01:42:53

มหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบประจำภาคการศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 เฉพาะกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้...

กำหนดการการรับสมัครสอบความรู้ฯ ประจำปี พ.ศ. 2563-2564

2020-09-14 04:29:34

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ. 2563-2564...

รายชื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-10-17 11:22:24

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562...

แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

2019-08-15 02:37:51

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563...

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2562 (ผู้กู้รายใหม่)

2019-08-15 02:38:38

แผนกทุนและบริการนักศึกษา ได้กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. และ กรอ. สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ที่เป็นผู้กู้ยืมรายใหม่...

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 5/2562 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 6/2562 (MCQ)

2019-06-04 02:26:20

...

กำหนดวันสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

2019-02-23 09:23:11

...

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2562

2019-08-15 02:34:02

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2562...

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

2019-08-15 02:34:42

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560...

(ขยายเวลาส่งผลงาน) ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์-คลิป ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”

2018-11-02 02:29:39

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวด “โปสเตอร์” และ “คลิป-ความยาวไม่เกิน 3 นาที” ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 99)

2018-11-01 10:36:50

...

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายใหม่)

2018-11-01 10:39:59

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดส่งใบสมัครในวันที่ 17 และ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช...

กำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-11-01 10:40:17

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่สมัครผ่านรอบที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการจัดสอบในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารเรียน มฉก.1...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua