ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์-คลิป ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”

2018-10-09 12:52:09

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวด “โปสเตอร์” และ “คลิป-ความยาวไม่เกิน 3 นาที” ในหัวข้อ “SMART Pharmacist”...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 99)

2018-10-04 04:18:55

...

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 (ผู้กู้รายใหม่)

2018-08-19 06:28:58

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดส่งใบสมัครในวันที่ 17 และ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ หน่วยบริการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารชิน โสภณพนิช...

กำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-08-07 01:51:01

สำนักทะเบียนและประมวลผล ขอแจ้งกำหนดการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่สมัครผ่านรอบที่ 5-7 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการจัดสอบในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-10.00 น. ณ อาคารเรียน มฉก.1...

ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปีพ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

2018-07-26 09:44:58

...

ปฎิทินกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบความรู้ ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)

2018-08-07 11:31:05

...

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2561 (MCQ)

2018-06-18 02:22:27

...

ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "How to Survive in Faculty of Pharmacy"

2018-06-18 10:15:41

...

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

2018-06-18 02:21:25

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม และห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ...

นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561

2018-06-18 02:18:48

...

นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

2018-06-18 02:18:31

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับความรู้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ...

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)

2018-03-16 10:06:21

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) วันที่ 20 เมษายน 2561 และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ) วันที่ 21-22 เมษายน 2561...

กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2561

2018-03-16 10:06:47

ประกาศศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2561...

แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

05/03/2018-05:30:30

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กับบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561...

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมฯ กยศ. กรอ. ประจำปีการศึกษา 2560 (ผู้กู้รายใหม่)

05/03/2018-05:30:49

ขั้นตอนการสมัครขอทุนกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2560...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua