ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ข่าวสารทั่วไป

กำหนดการผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (ผ่านกสพท.) ปีการศึกษา 2564

2021-05-17 01:53:54

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งกำหนดการของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ โดยขอให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

2021-04-12 09:49:17

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมาแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

2021-01-29 12:07:46

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรน...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2021-01-28 11:48:56

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ประกาศเลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ปิดการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

2021-01-04 09:09:32

เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ได้กระจายไปในหลายพื้นที่ และตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563

2020-10-27 10:00:39

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563

2020-10-27 09:54:21

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กำหนดวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ครั้ง...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2020-09-14 02:27:19

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปิดทำการของมหาวิทยาลัยฯ และการมาปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

2020-05-29 11:22:59

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีขึ้น...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

2020-05-10 04:33:29

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการมหาวิทยาลัยฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ตัังแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

2020-03-10 10:40:32

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดเพิ่มเติม โดยให้สอดรับกับมาตรการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม...

มาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ

2020-03-10 10:40:42

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป...

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

2020-02-04 04:35:59

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561

2020-02-04 04:44:50

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จตุรัส พูลมงคล ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลกาญจนาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2561...

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562

2020-02-04 04:33:05

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิริพรรษา ไชยชัชวาล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนกองทุนเสริมพลังคุณธรรม ประจำปี 2562...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua