ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3-4 (เฉพาะรายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์)

เพื่อให้การเรียนการสอนและการฝึกงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องตามการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะเภสัชศาสตร์ จึงมีมติให้ปรับปฏิทินปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 (เฉพาะรายวิชาที่อำนวยการสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์) ดังนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua