ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2563

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ประกาศวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ในวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยฯ จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสอบประจำภาคการศึกษา และภาคการศึกษาที่ 2 เฉพาะกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน ดังต่อไปนี้

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua