ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แจ้งการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  กับบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  โดยให้ความคุ้มครองประเภทต่างๆ ดังนี้

  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป  วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  วงเงินคุ้มครอง 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง  วงเงินคุ้มครอง 30,000 บาท

ทางบริษัทฯ จะมอบบัตรให้ประจำตัวนักศึกษา เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่เปิดสัญญาไว้กับบริษัท รวมถึงคลินิกหัวเฉียวเวชกรรม (ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.hcu.ac.th/insurances)  ซึ่งคาดว่าจะได้บัตรในช่วงเดือนตุลาคม 2562  ในการใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการได้ 2 วิธี ได้แก่

  • ยื่นบัตรประกันอุบัติเหตุ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักศึกษา กรณีรับรักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท ต้องรับการรักษาภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ แบบนี้นักศึกษาไม่ต้องชำระเงินสด
  • กรณีที่นักศึกษาไม่ได้แสดงบัตรหรือสถานพยาบาลไม่ได้เป็นคู่สัญญาของบริษัท หรือรับการรักษาหลังจาก 24 ชั่วโมงนับจากเกิดอุบัติเหตุ นักศึกษาต้องชำระเงินสดและนำเอกสารมายื่นที่หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua