ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2562

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ได้จัดโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อร่วมประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์...พูนสุข" ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางการศึกษา  เพื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท

นักศึกษาที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ หน่วยบริการนักศึกษา อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมดเขตส่งใบสมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้รวบรวมก่อนส่งให้มูลนิธิต่อไป)
ประกาศผลวันที่ 15 ตุลาคม 2562

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

hobi188
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua