ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดวันสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 011/2561 เรื่อง นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดวันสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ดังนี้

  • รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
  • รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30-17.30 น.

โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครสอบ สามารถชําระเงินที่กองคลัง จํานวน 300 บาท ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบได้ที่ http://online.hcu.ac.th รายวิชา COM001 โครงการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ โดยสํานักทะเบียนและประมวลผลจะประกาศรายชื่อเข้าห้องสอบในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

 ประกาศมหาวิทยาลัย (คลิก)

ثبت شرکت ثبت برند رتبه بندی شرکت ثبت شرکت ثبت برند ترخیص کار پارتیشن مشاوره مامایی سقط جنین هزینه ثبت شرکت تخت بادی تغییر آدرس شرکت ثبت شرکت سهامی خاص استعلام برند کاغذ دیواری قرنیز ثبت شرکت خرید برند
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua