ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 99)

รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ที่มีการประกาศเพิ่มเติม ได้แก่

  • PP 5812 เภสัชอุตสาหกรรม 2  เทียบโอนได้กับ  PP 4782 เภสัชอุตสาหกรรม 2
  • PP 5821 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2  เทียบโอนได้กับ  PP 4791 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 2
  • PP 4812 เภสัชอุตสาหกรรม 1  เทียบโอนได้กับ  PP 4752 เภสัชอุตสาหกรรม 1

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua