ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้แก่

  • นางสาวภรภัทร  บุญญเมธานันท์
  • นางสาวภัทริดา  ชนะชัย
  • นางสาวนลินพร  ประเสริฐโสภา
  • นางสาวสิรีวัลย์  พิสุทธิ์ธนกาญจนา
  • นางสาวกฤติยาณี  ศรีสุข
  • นางสาวนิติกานต์  ธิปันแก้ว
  • นางสาวภัทรวดี  ช่างปรุง
  • นางสาวชญาดา  ชัยฤทธิ์

ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลประจำสถาบัน ให้ได้รับ รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชาด้วยความสมัครใจสม่ำเสมอ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยนักศึกษาจะเข้ารับรางวัลเกียรติยศ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 (วันไหว้ครู) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua