ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปีพ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

นายกสภาเภสัชกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุม ครั้งที่ 277 (7/2561) วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้มีมติ ดังนี้

  • ให้การจัดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นั้น ให้สอบเฉพาะในส่วนของการสอบความรู้ข้อเขียน (MCQ หรือ PLE-CC1)  โดยให้ยกเลิกการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE หรือ PLE-CC2) ที่จะจัดสอบในปี พ.ศ. 2561 โดยจะให้มีการจัดสอบวัดทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE หรือ PLE-CC2) ในชั้นปีที่ 6 โดยให้ครอบคลุมสมรรถนะร่วมและสมรรถนะเฉพาะสาขา ต่อไป
  • คุณสมบัติของผู้สมัครสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม ในชั้นปีที่ 4 ในปี พ.ศ. 2561  เห็นควรผ่อนผันการลงทะเบียนและการมีผลประเมินของรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกและรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

 ประกาศสภาเภสัชกรรม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua