ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

ปฎิทินกำหนดการและรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบความรู้ ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1)

ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม ได้ประกาศกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการ การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม ครั้งที่ 5/2561 (PLE-CC1) สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2561  โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แสดง

ศูนย์สอบจะประกาศรหัสประจำตัวสอบของนักศึกษาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์
http://www.plecenter.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1204&catid=17

ให้นักศึกษาตรวจสอบรหัสประจำตัวสอบของตนเอง และสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สอบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์
https://goo.gl/NDhduj
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อ upload เข้าไปในระบบ ได้แก่

  • ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป).jpg
  • ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง).pdf
  • ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง).pdf
  • ไฟล์เอกสารแสดงผลการศึกษา (transcript) จนถึงภาคการศึกษาที่สมัครสอบ.pdf

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
http://www.plecenter.org

 

 ปฏิทินกำหนดการการสอบ PLE-CC1

 รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ PLE-CC1

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua