ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นโยบายการจัดสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป  เข้ารับการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อวัดระดับความรู้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา  ที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้การทดสอบวัดความรู้ดังกล่าวให้ถือเป็นเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  และให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ครั้งละ 300 บาท (เปิดให้สอบปีละ 2 ครั้ง)  หากผลการสอบของนักศึกษาผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร

 ประกาศมหาวิทยาลัย (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua