ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) วันที่ 20 เมษายน 2561  และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ) วันที่ 21-22 เมษายน 2561  โดยสภาเภสัชกรรม ได้มีประกาศสภาเภสัชกรรม กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม  ศูนย์สอบความรู้ฯ จึงขอแจ้งกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะสมัครสอบความรู้ฯ ดังนี้

  • กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2560  โดยขอให้คณะตรวจสอบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ที่แสดงข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ณ ภาคการศึกษาที่สมัครสอบ แต่อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา
  • ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครบตามข้อกำหนดอย่างน้อย 500 ชั่วโมง สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 และ 2000 ชั่วโมงสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในปี 2552 ในด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและด้านการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยาอย่างน้อยด้านละ 200 ชั่วโมง
  • สามารถแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย) และใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ ก่อนการประกาศผลสอบ คือ ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ติดตามประกาศและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม
http://www.plecenter.org

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua